هرس درختان و ترون های بلوار ها و معابر شهرکمیجان

به گزارش روابط عمومی شهرداری کمیجان ، اجرای عملیات هرس ،فرم دهی ومرتب کردن درختان ودرختچه های زینتی دربلوارهاوبوستان های سطح شهر اغازشده است. این اقدام توسط واحدفضای سبز به منظورمحدودکردن رشد وکوتاه ساختن ارتفاع درخت و ترون درجهت تسهیل درعملیاتی مانندسم پاشی وجوان ساختن درختان مسن ازطریق حذف شاخه های پیر ووادارکردن درخت به تولید شاخه های جدید،ایجادتعادل بین شاخه وریشه ،حذف شاخه های مزاحم ،حفظ وتامین سلامت گیاه،ایجادشرایط مناسب جهت ورودنوروهوابه درون شاخه هاوپراکندگی مناسب نقاط متراکم به منظورزیبایی ورشدمناسب وایده ال انجام می شود.

منبع این مقاله : شهرداری کمیجان
http://www.komijan.ir

آدرس این مطلب :
http://www.komijan.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=616