Loading...

کلام رهبر

مصاحبه ها

مصاحبه و گفتگوهای شهردار

اطلاعیه ها

 

جستجو در سايت


منوی اصلی
bullet.png صفحه اصلی
bullet2.png دريافت فايل
bullet2.png صفحه HTML
· منشور اخلاقی کارکنان شهرداری
· مسئولین واحدهای شهرداری
· وظایف واحدهای شهرداری
· ورود به ایمیل کارکنان
· ثبت شكايت يا درخواست
· رهگیری مكاتبات

كميسيون ها Show/Hide content
· كميسيون ماده 100
· كميسيون ماده 77
· كميسيون معاملات
· كميسيون توافقات
سرگرمی
راهنمای ارباب رجوع

لیست مناقصه و مزایده های شهرداری

تعاریف و واژه های فنی

صدور مجوز دیوارگذاری دور زمین

صدور مجوز تمدید پروانه

صدور مجوز ساخت طبقه دوم (اضافه اشکوب)

صدور پایان کار /گواهی عدم خلاف

صدور پاسخ استعلام

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

صدور مجوز تغییر کاربری

اصلاح پایان کار

سخنان بزرگان
رمز پيروزي ، اراده است . روبرتسون
سايتهاي منتخب

تقویم و مناسبت ها

صلوات

اخبار ویژه :   

امروز : سه شنبه، ۲۰ آذر، ۱۳۹۷
وظایف شورا
ماده 71 : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :
1- انتخاب شهردار برای مدت 4 سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلا فاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد
     تبصره 2 ( اصلاحي 27/10/82 ) – شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد .
تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/82 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كنند وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نماند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد داد .
هيات مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا می باشد چنانچه در مدت مقرر ، هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختیارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد
الف- استعفاي كتبي با تصويب شورا
ب- بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج- تعليق طبق مقررات قانوني
د- فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر
2- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادها اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت منحل جريان عادي این امور نگردد .
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههای ذيربط
6 ( اصلاحي 27/8/86 ) – تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تاسيس تعاوني های توليد و توزيع و مصرف و نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محل و توزيع ارزاق عموم با رعايت مقررات مربوطه
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه منحل جريان عادي امور شهرداري نباشد
 9- تصويب آيين نا مه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور 10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت كشور
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركت ها وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالی شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
13- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ مدت و ميزان كارمزد
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا می تواند اختيار و تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نماید .
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
19- نظارت برامور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر
21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل امورات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري
23- نظارت بر اجراي طرح ها مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
24 ( اصلاحي 27/8/86 ) – تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعات مقررات مربوطه
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و با الصاق هر نوع نوشته و اگهي و تابلو بر روي ديوارهای شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم
26 ( اصلاحي 27/8/86 ) – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداریها با رعايت مقررات مربوط
27 ( اصلاحي 27/8/86 ) – تصويب نرخ كرايه و سايط نقليه درون شهري
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه
29 ( اصلاحي 27/8/86 ) – وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه ها كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط
30 ( الحاقي 6/7/82 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، موسسات ، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني
تبصره 1 ( اصلاحي 27/8/86 ) – كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تائید شوراي شهر باشند برسد .
تبصره 2 ( الحاقي 27/8/86 ) – شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرسي رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني با وزارت كشور ارسال نمايد .
31( الحاقي 6/7/82 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .
32 ( الحاقي 6/7/82 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمان ها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .
33 ( الحاقي 6/7/82 ) – همكاري با شوراي تامين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34 ( الحاقي 6/7/82 ) - بررسي و تائيد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهائي
تبصره 1- به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 حذف شد
تبصره 2- به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 حذف شد
ماده 72- شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .
ماده 73- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سئوال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سئوال مي باشد . 
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ارائه مي شود فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود شورا پس از طرح سئوال يا سئوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديدی كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحي 6/7/82 ) – اين ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 اصلاح و بعنوان ماده 82 مكرر 3 به فصل چهارم ( ترتيب رسيدگي به تخلفات ) منتقل گرديد .
ماده 75 ( اصلاحي 6/7/82 ) – اين ماده به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 به عنوان بند 9 به ماده 78 مكرر 2 منتقل گرديد .
ماده 76 ( اصلاحي 6/7/82 ) – شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند .
ماده 77 ( اصلاحي 27/8/86 ) – شوري اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالی به منظور ايمن بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايد .
تبصره ( اصلاحي 27/8/86) – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو اقدام نمايد .

 

كليه حقوق مادي ومعنوي اين سايت مربوط به شهرداري كميجان مي باشد.
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد .
Powered By Arya Portal 3.4 ::-:: Copyright © 2007 by AryaPortal.com